INSCHRIJFFORMULIER NEDEREINDSE SPORTVERENIGING

 

 

NSV

 

Achternaam:.............................................

Voornaam:................................................

Adres:.......................................................

Postcode:..................................................

Woonplaats:..............................................

Telefoon:..................................................

Mobiel:06-................................................

E-mail:......................................................

Geboortedatum:........................................

Geslacht: m / v

Bondsnummer:..........................................(in geval van overschrijving van een andere vereniging)

Bank-/Gironummer:..................................

Naam bankrekeninghouder:......................

Ik heb de contributieregeling van de Nedereindse SV gelezen en ga hiermee akkoord.

 

 

 

HANDTEKENING:

 

 

 

Contributieregeling voor de Nedereindse Sportvereniging:

  • De lidmaatschapperiodes lopen van 1 januari t/m 30 juni en van 1juli t/m 31 december. Tussentijds lid worden is altijd mogelijk. De contributie zal naar evenredigheid worden berekend.

  • De contributieverplichting wordt minimal aangegaan voor een halfjaarlijkse periode.

  • Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €3,50 voor nieuwe leden.

  • Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk, één maand voor het verstrijken van de halfjaarlijkse periode van lidmaatschap, zoals eerder vermeld.

  • Bij het in gebreke blijven van de contributiebetaling zal de inning in handen worden gegeven van een incassobureau.

 

Contributiebedragen per half jaar:

 

Contributie 2010

Senioren (18+)

Jeugd (13 t/m 17)

Basiscontributie

52,00

46,00

Competitiebijdrage +lidmaatschap bond

24,69

18,00

Lidmaatschap bond

(zonder competitie)

6,58

6,58

 

ING-Bankrekeningnummer: van de Nedereindse Sportvereniging: 5283052

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrijwilligerswerk

 

Wilt u als lid of ouder (vrijblijvend) benaderd worden voor een vrijwilligerstaak? Ja / nee

Zo ja, waar ligt uw belangstelling?

Bestuur / commissiewerk / kantine / rijden van teams / public relations / evenementen / materiaal

overig:..................................................